Wellingdorf

Eigenaar: Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK)

Bouwjaar: 2022

Specificaties
Wik

Eigenaar: SFK

Bouwjaar: 2022

Specificaties
Weena

Eigenaar: Maaskade Bevrachters B.V.

Bouwjaar: 2022

Specificaties
Wiljaco-F

Eigenaar: Fransbergen Trading & Shipping B.V.

Bouwjaar: 2021

Specificaties
Wilson Jupiter

Eigenaar: Lauterjung Shipmanagement GmbH & Co. KG

Bouwjaar: 2021

Specificaties
Westerhuesen

Eigenaar: Fluvia Tankrode GmbH

Bouwjaar: 2019

Specificaties